ufabet

โรคไตกับโรคหัวใจ ที่มีความสัมพันธ์

โรคไตและโรคหัวใจเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

คือเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อกลุ่มโรคนี้เป็นกลุ่มโรคที่มี อัตราการเกิดและเสียชีวิตเพิ่มมากในเกือบทุกประเทศทั่วโลกความสําคัญของโรคกลุ่มนี้ คือสาเหตุการเกิด นั้นสามารถเกิดจากภาวะต่างๆหลายประการที่เรียกกันว่าปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ คือโรคเบาหวาน

ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงทั้งสองนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่การเกิดโรคหัวใจและโรคไต โรคหัวใจและโรคไตเป็นโรคที่เกิดได้จากภาวะที่มีความผิดปกติของเส้นเลือดที่เกิดการแข็งตัวที่เรียกว่าโรคเส้น

เลือดแข็งตัว (atherosclerosis) โรคเส้นเลือดแข็งตัวนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากและเป็นสาเหตุการตายที่ สําคัญของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสําคัญของโรคเส้นเลือดแข็งตัวคืออัตราการเกิดและอันตรายของ ภาวะนี้พบได้น้อยลงมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่สถิติกลับพบได้ว่าเกิดสูงมากขึ้นในประเทศที่กําลัง พัฒนาหรือประเทศยากจน

ทั้งนี้เนื่องจากการดูแลป้องกันการเกิดปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการแข็งตัวของ เส้นเลือดได้รับการดูแลแก้ไขได้ดีในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการรณรงค์ให้ความรู้และการปฏิบัติตัวแก่ ประชาชนให้มีการควบคุมภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วน การสูบบุหรี่ ไขมันในเลือดสูง

หลีกเลี่ยง จากความเครียด ออกกําลังกาย ภาวะต่างๆ เหล่านี้จะเป็นเหตุนําไปสู่การเกิดเส้นเลือดแข็งตัวเกิดภาวะ เส้นเลือดตีบนําไปสู่การเกิดโรคหัวใจและโรคไตได้เนื่องจากหัวใจและไตจะได้รับเลือดมาเลี้ยงได้ไม่เพียงพอใน กรณีที่เส้นเลือดแข็งตัวและตีบ

ufabet

ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเป็นระยะเวลานานเมื่อเกิดภาวะหัวใจวาย ระบบไหล เวียนเลือดผิดปกติเป็นสาเหตุที่สําคัญ

ที่ทําให้การทํางานของไตผิดปกตินํา ไปสู่การเกิดโรคไตได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเป็นระยะเวลานานจนไตเสื่อมไม่สามารถขับของเสีย และ สารพิษออกจากร่างกายได้นําไปสู่ภาวะมีของเสีย และสารพิษคั่งค้างใน ร่างกายเป็นสาเหตุทําให้หัวใจทํางานได้ไม่ปกติเกิดโรคหัวใจได้ สาเหตุอีก ประการหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตมานาน มักจะเกิดภาวะ ความดันโลหิตสูงซึ่งถ้าไม่ได้รับการควบคุมที่ดีจะนําไปสู่การเกิดภาวะหัวใจโต เกิดโรคหัวใจได้

ไก่เกิดก่อนไข่ หรือไข่เกิดก่อนไก่ เป็นสิ่งที่มักจะเป็นข้อสงสัย ที่ทุกคนไม่สามารถให้คําตอบได้เช่นเดียวกับโรคหัวใจและโรคไต โรคใดเกิดก่อนและนําไปสู่การเกิดอีกโรคหนึ่งนั้นก็เช่นเดียวกันเป็น ปัญหาที่ตอบยาก ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองโรคสามารถนําไปสู่การ เกิดโรคของอีกอวัยวะได้เสมอ การดูแลควบคุมโดยเฉพาะการ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจและโรคไต

จึงควรเป็นสิ่งที่ทุกคนควร จะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่สิ่งที่ดีที่สุด คือการดูแลรักษา สุขภาพหลีกเลี่ยงภาวะที่จะทําให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทั้งหลาย อ้วน เครียด ไม่ออกกําลังกาย ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน เลือดสูง ปรึกษาแพทย์ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคหัวใจและโรคไต


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ piacenzamercato.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated